Regulamin konkursu WIELKA KSIĘGA SOKÓW z dnia 10.11.2022

  1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu z dnia 23.11.2022 r. jest firma KRZYSZTOF CHLIPAŁA 4prestige, ul. Mokra 67, 30-690 Kraków, NIP 6792966329 zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

1.3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4. Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.

1.5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego.

1.6. Organizator przeprowadza Konkurs za pośrednictwem strony firmowej “4prestige” w serwisie Facebook.com (zwanym dalej „Serwisem”), znajdującą się pod adresem https://www.facebook.com/SklepzgrillamiAGD (zwaną dalej „Profilem”).

1.7. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na Profilu “4prestige”, https://www.facebook.com/SklepzgrillamiAGD.

1.8. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

1.9. Konkurs potrwa od 23 listopada 2022 do 1 Grudnia 2022, do godz. 23:59.

1.10. Wszelkie informacje odnośnie konkursu udzielane są za pośrednictwem strony https://www.facebook.com/SklepzgrillamiAGD.

  1. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. Uczestnikiem konkursu (zwany dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca profil prywatny w Serwisie Facebook.com.

2.2. Dane zawarte w Profilu prywatnym muszą być zgodne z rzeczywistością.

2.3. Każdy Uczestnik może używać tylko jednego Profilu prywatnego w celu wzięcia udziału w Konkursie.

2.4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i osoby działające na zlecenie Organizatora, pracownicy i osoby działające na zlecenie KRZYSZTOF CHLIPAŁA 4prestige, ul. Mokra 67, 30-690 Kraków, NIP 6792966329, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.

2.5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które spełniają powyższe punkty oraz zaakceptowały postanowienia niniejszego Regulaminu, a następnie wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzania i organizacji Konkursu.

2.6. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

  1. ZASADY KONKURSU

3.1. Zadaniem Uczestnika w Konkursie polega na podaniu w komentarzu pod wpisem konkursowym  przepisu na rozgrzewający sok (dalej: „Zgłoszenie”), a także na zaproszeniu do zabawy przynajmniej 3 swoich znajomych.

3.2. Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę zgłoszeń w czasie trwania Konkursu.

3.3. Zgłoszenie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać obowiązującego prawa, w tym praw autorskich osób trzecich lub dóbr osobistych osób trzecich, nie może wykorzystywać znaków towarowych podmiotów trzecich, a ponadto powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika lub Uczestnikowi powinny przysługiwać prawa autorskie do tego zgłoszenia w zakresie umożliwiającym udział w Konkursie. 

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Zgłoszenia, jeśli będzie ono zawierać niecenzuralne treści lub naruszać obowiązujące przepisy lub powszechne normy i zasady współżycia społecznego.

3.5. Za poprawne Zgłoszenie uznaje się odpowiedzi zamieszczone w komentarzu pod postem konkursowym w terminie trwania Konkursu.

3.6. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu Konkursu przez Uczestników powoduje nieważność Zgłoszenia.

  1. NAGRODY KONKURSOWE

4.1. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma KRZYSZTOF CHLIPAŁA 4prestige, ul. Mokra 67, 30-690 Kraków, NIP 6792966329. 

4.2. Nagrodzonych zostanie 3 Uczestników Konkursu, których odpowiedź na pytanie konkursowe uzyska najwięcej reakcji wśród użytkowników platformy Facebook.

4.3. Wyłonieni zwycięzcy otrzymają po jednej książce “Wielka księga soków Pat Crocker - Hurom” ???? Link do nagrody: https://tiny.pl/wwphg

4.4. Zwycięzcy Konkursu nie są uprawnieni do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrodę innego rodzaju.

4.5. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni w następnym dniu od daty zakończenia konkursu i zostaną poinformowani o wygranej na naszym profilu facebookowym https://www.facebook.com/SklepzgrillamiAGD.

4.6. Za przekazanie nagrody Zwycięzcom odpowiedzialny będzie Organizator. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie następujących danych w wiadomości prywatnej do profilu “4prestige” w serwisie Facebook: imię, nazwisko, adres wysyłki, adres poczty e-mail, a także numer telefonu. Nagrody zostaną wysłane pocztą nie później niż w ciągu 7 dni roboczych po otrzymaniu od zwycięzców danych adresowych.

4.7. Brak odpowiedzi Zwycięzcy Konkursu w ciągu 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu, odmowa rozmowy lub odmowa podania w/w informacji potrzebnych do przekazania nagrody równoznaczne jest z rezygnacją z prawa do nagrody.

4.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, wynikające z nieprawidłowego podania danych osobowych, zmiany miejsca zamieszkania Laureata do czasu wydania Nagrody lub zmiany innych danych osobowych i informacji uniemożliwiającej przekazanie Nagrody.

  1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu, na adres mailowy: biuro@4prestige.pl.

5.2. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu Konkursu oraz obowiązujących przepisów prawa.

5.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich prawidłowego złożenia do Organizatora. Decyzja Organizatora, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

5.4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.5. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.

5.6. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 5.4. nie będą rozpatrywane.

  1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.

6.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 922 z późn.zm.), na potrzeby dostarczenia Nagrody konkursowej.

6.3. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest KRZYSZTOF CHLIPAŁA 4prestige, ul. Mokra 67, 30-690 Kraków, NIP 6792966329.

6.4. Każda osoba, która bierze udział w Konkursie, powinna uaktualnić swoje dane osobowe w momencie przekazania danych, a w szczególności dane adresowe, które będą wykorzystane na potrzeby dostarczenia Nagrody.

6.5. Każda osoba biorąca udział w Konkursie i pozostawiająca swoje dane ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

6.6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu wymienionego powyżej. Dane nie będę udostępnianie podmiotom trzecim oraz będą przechowywane przez okres, w jakim będzie istniała możliwość wysyłki nagrody. 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami lub podmiotami zarządzającymi Serwisem Facebook.

7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. a) problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator, przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
  2. b) brak możliwości dokonania zgłoszenia przez Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora,
  3. c) czasowe lub stałe zablokowanie strony pod adresem https://www.facebook.com/SklepzgrillamiAGD przez serwis Facebook.

7.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.

7.4. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd polski.

7.5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

7.6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.